loader image

Înscrie-te la bibliotecă

În Biblioteca Universităţii TUIASI accesul se face numai pe baza Permisului de bibliotecă, care este personal şi netransmisibil.

Înscrierea şi accesul în Bibliotecă a beneficiarilor interni

La înscriere, beneficiarii interni primesc gratuit un permis de acces în bibliotecă, eliberat şi vizat la sala de documentare a bibliotecii filiale a facultăţii de care aparţin, pe baza următoarelor documente:

pentru studenţi (înscriși la forme de învățământ de licență, master, doctorat) din TUIASI:

 • carnet de student vizat pe anul universitar în curs / adeverință de la secretariatul facultății la care este înscris sau a școlii doctorale;
 • act de identitate;
 • 1 fotografie

pentru cadre didactice, cercetători, alte categorii de personal din TUIASI:

 • legitimaţie de serviciu;
 • act de identitate;
 • 1 fotografie

Note:

 • Sunt considerați beneficiari interni toate categoriile de persoane menționate anterior, care au depus dosar cu acte personale și de studii, în original, la secretariatele facultăților/școlii doctorale sau Biroul Personal;
 • Permisele de bibliotecă pentru cercetători și alte categorii de personal din TUIASI se eliberează la oricare dintre sălile de documentare ale bibliotecilor filiale (exclusiv Sala A);
 • La eliberarea permisului, toate categoriile de beneficiari interni semnează Fişa cititorului (Formular TUIASI.POS.01 – F1) care conţine declaraţia de luare la cunoştinţă şi respectare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii. Fişa cititorului, împreună cu fișa de împrumut a publicației datată și semnată de beneficiar, constituie un act juridic şi va fi folosită – la nevoie – în faţa instanţei judecătoreşti;
 • Înscrierea utilizatorilor se realizează atât în sistem tradiţional cât şi informatizat, utilizând modulul de circulaţie din cadrul programului de bibliotecă Aleph 500.
 • Posesorii permiselor de bibliotecă beneficiază gratuit de toate serviciile de bază oferite de bibliotecă (consultarea publicaţiilor şi a bazelor de date în sala de documentare a oricărei biblioteci filiale, împrumutul la domiciliu a publicaţiilor din biblioteca filială la care sunt înscrişi, informare și instruire documentară).
 • În cazul pierderii sau distrugerii permisului de bibliotecă se poate elibera un nou permis, contra cost, pentru beneficiarii interni – studenţi, masteranzi, doctoranzi cu frecvenţă-, pe baza documentelor de la punctul 5.4.1.1. şi a chitanţei de achitare a tarifului de duplicat (Formular TUIASI.POS.01, – F4). Eliberarea noilor permise și vizarea lor se efectuează la sălile de documentare ale bibliotecilor filiale unde s-a eliberat primul permis.

Înscrierea şi accesul în Bibliotecă a beneficiarilor externi

La înscriere, beneficiarii externi (doctoranzi cu taxă din TUIASI, cercetători, cadre didactice din învățământul preuniversitar, alte persoane de la alte instituții de învățămînt din Iași sau din țară, care apelează la serviciile de informare și documentare ale bibliotecii) primesc un permis de acces în bibliotecă, eliberat și vizat, contra cost, la sălile de documentare ale bibliotecilor filiale (exclusiv Sala A), pe baza următoarelor documente:

 • act de identitate;
 • 1 fotografie;
 • chitanţă de plată a tarifului de înscriere (Formular TUIASI.POS.01- F2).

La eliberarea permisului, cititorul va semna Fişa cititorului care conţine declaraţia de luare la cunoştinţă şi respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii.

Fişa cititorului, împreună cu fișa de împrumut a publicației, datată și semnată de beneficiar, constituie un act juridic şi va fi folosită – la nevoie – în faţa instanţei judecătoreşti.

Beneficiarii externi pot consulta publicaţiile sau bazele de date la care biblioteca are acces, numai la sălile de lectură.

În cazul pierderii sau distrugerii permisului de bibliotecă se poate elibera un nou permis, contra cost, pe baza documentelor de la punctul 5.4.1.2. şi a chitanţei de achitare a tarifului de duplicat (Formular TUIASI.POS.01 – F5).

Eliberarea noilor permise se face de către bibliotecarii de la sălile de documentare ale bibliotecilor filiale, unde beneficiarii s-au înscris inițial.

Înscrierea utilizatorilor se realizează atât în sistem tradiţional cât şi informatizat, utilizând modulul de circulaţie din cadrul programului de bibliotecă Aleph 500.

Notă:

 • Sunt considerați beneficiari externi categoriile de persoane care au relații contractuale cu universitatea, dar au depuse doar copii legalizate ale actelor personale și de studii, la dosarele secretariatelor facultăților/școlii doctorale/Biroul Personal.